Koncept för samarbeten med lärare

Bibliotekets koncept är välfungerande upplägg för samarbeten som går att modifiera: korta och enkla (“attacker”) eller längre och fördjupande (lektioner). Här nedan finns ett urval koncept inom MIK och läs-/skrivfrämjande. Se dem som en inspirationskälla för samarbeten i kurser, och tveka inte att höra av dig om du vill boka in ett koncept eller diskutera andra upplägg!

Medie- och informationskunnighet (MIK)

Vi föredrar att samarbeta kring en progression där eleverna får träffa biblioteket i år 1, 2 och 3, där vi tillsammans, stegvis, utvecklar elevernas färdigheter i MIK. Vi kopplar alltid våra upplägg till ett specifikt projekt som eleverna arbetar med.

Attacker

Kortare klassrumsbesök på ca 15-30 minuter där vi visar ett urval av sökvägar som passar just det ämne eleverna arbetar med.

träningsprogram

Passar för Idrott och hälsa 1, där eleverna lär sig hitta vetenskaplig information som ska ligga till grund för de träningsprogram de själva arbetar fram.

diskrimineringsgrunderna

Passar för Samhällskunskap 1, med fokus på strategisk informationssökning, källhantering och exempel på olika källor.

nationalistiska partier i europa

Passar för Samhällskunskap 2, med fokus på strategier för informationssökning och källkritik, samt exempel på olika källor.

Konfliktanalys

Passar för Samhällskunskap 2. Genomgång av några olika källor, t.ex. UI, LIFOS, media, organisationer m.m.

Språksociologi

Passar för Svenska 2. Vi tipsar om bra källor – böcker, artiklar i Språktidningen och Mediearkivet, Institutet för språk och folkminnen m.m.

Litterära Epoker

Passar för Svenska 2. Genomgång av (litteratur-)historiska böcker, författardatabasen Alex m.m.

Tidningar och tidskrifter

Passar i alla ämnen, alla kurser. Genomgång av och exempel på olika tidningar och tidskrifter. Introduktion till databaserna Artikelsök och Mediearkivet, inloggning till Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Lektioner

Ett längre tillfälle som kan pågå en hel lektion, alternativt delas upp på fler tillfällen. Här får eleverna fördjupa sina färdigheter i MIK (strategier för informationssökning, källkritik, källtillit, referenshantering) samt få vägledning till och användning av olika typer av källor.

mik för Introduktionsprogrammet

Vi tar upp något som är aktuellt för klassen just nu – till exempel informationssökningsstrategier, källkritiska kriterier, bildsökning eller något annat som läraren tycker är mest relevant. Vi baserar lektionen på lättläst material vid behov och arbetar aktivt med övningar.

mik för anpassad gymnasieskola

Vi tar upp något som är aktuellt för klassen just nu – till exempel källkritik. Lektionen är baserad på lättläst material och vi arbetar aktivt med övningar tillsammans.

rapportskrivning om samhällsproblem
(mini-sou)

Passar för Samhällskunskap 1, med fokus på strategier för informationssökning och källhantering. Vi visar också exempel på olika typer av källor, t.ex. uppslagsverk, böcker, media, information och rapporter från myndigheter och organisationer.

Östersjön och hållbarhet

Passar för Biologi 1, med fokus på strategier för informationssökning och källhantering. Vi visar också exempel på olika typer av källor, t.ex. uppslagsverk, böcker, media, information och rapporter från myndigheter och organisationer.

Hälsa och samhälle

Ett samarbete mellan ämnena Samhällskunskap och Biologi på naturprogrammet, där eleverna undersöker folkhälsoproblem. Vi visar vägen till bra informationsresurser: böcker, statistikdatabaser, myndigheter, organisationer osv.

Textseminarium

Passar för alla ämnen, alla kurser, där eleverna ska skriva ett arbete med flera källor. Vi fokuserar på olika sorters texter och analyserar dem tillsammans. Inför seminariet får varje grupp läsa en eller två texter om sitt ämne. En eller två bibliotekarier leder seminariet, där eleverna får berätta om sina texter med hjälp av analyserande frågor. Efter varje “redovisning” visar bibliotekarien hur man hittar till respektive källa eller använder söktjänsten. Syftet är att alla grupper ska få tips på användbara källor till sina konfliktanalyser.

Gymnasiearbetet

Passar alla ämnen, år 3, när eleverna har hunnit välja ämnen och ska börja söka information. Det finns färdiga upplägg för alla högskoleförberedande program, som anpassas för respektive grupp i samarbete med läraren. Lektionen består av en genomgång av vetenskapligt skrivande, strategier för informationssökning och källhantering, vägledning till och exempel på olika typer av källor m.m. Bibliotekarien stannar gärna kvar i klassrummet för individuell handledning.

Läs- och skrivfrämjande samarbeten

Nedanstående koncept kan anpassas till det format som passar elevgruppen bäst: en kortare attack, eller en längre lektion.

Läsfrämjande

Attacker

Poesiattackerna består ofta av både högläsning och skrivövningar.

Epokattack

Vi snabbläser oss genom litteraturhistorien – från antiken till modern poesi. Läraren får gärna passa på att mellan dikterna anknyta till det klassen har lärt sig om litteraturhistorien och dess epoker, eller om olika sorters lyrik.

Kärleksdiktsattack

Vi högläser kärleksdikter. Sedan skriver klassen en kollektivdikt tillsammans framme på tavlan. Detta koncept passar till exempel bra på naturkunskapen, när klassen jobbar med sex och samlevnad.

Naturlyrikattack

Vi högläser naturdikter och gör skrivövningar utifrån naturbilder, naturljud etc. Detta passar bra på naturkunskapen, när klassen jobbar med ekosystem.

Lektioner

AI eller poesi?

Efter en ha högläst två dikter för klassen resonerar bibliotekarien om en känd poet, samt om artificiell intelligens i allmänhet och digital poesi i synnerhet. Om det finns tid får eleverna själva skriva dikter med inspiration i de lästa dikterna.

Dystopier

Passar i svensk- och engelskkurserna, i samband med att klassen läser en dystopi. Vi diskuterar dystopigenren och presenterar andra böcker i samma genre – Boye, Huxley, Orwell m.m.

filmade böcker

En presentation av både klassiska och helt färska filmatiseringar av böcker. Vi visar trailers och avslutar kanske med ett quiz.

Förföljda författare och journalister

Vi presenterar böcker, texter och författarskap som censurerats.

Klassiker

Vi baserar urvalet på det som passar din klass bäst.

Mänskliga rättigheter

Passar när klassen arbetar med mänskliga rättigheter. Vi presenterar skönlitteratur från hela världen.

Nobelpristagare

Nya och gamla – här finns mycket bra litteratur att läsa!

RELIGION I LITTERATUREN

Presentation av tio samtida romaner där olika religioner är centrala för handlingen.

Romaner om brott – inte bara deckare

Passar perfekt på t.ex. juridikprogrammet, men även annars är deckare och andra romaner om brott populära! Vi presenterar en blandning av klassiker, “true crime” och deckare med olika fokus.

Skrivattacker

Passar inför ett kursmoment där eleverna ska arbeta med en skrivuppgift. Skrivattackerna genomförs med fördel utan att eleverna blivit förvarnade. De inleds ofta med grundläggande uppvärmningsövningar, för att hjälpa eleverna att komma igång och få ett flöde i skrivandet. Vi kan också välja övningar som är specifikt kopplade till en genre eller uppgift som eleverna ska utföra. Texterna som skrivs under skrivattackerna är elevernas egna och ska inte bedömas.

Uppdaterad 2024-01-05